Direct naar de content
icon search white
Wet open overheid

Wat betekent de Woo voor mij?

Per 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. De inwerkingtrede van de Woo brengt de volgende verplichtingen met zich mee.

  • Bestuursorganen moeten een of meer contactperso(o)n(en) aanwijzen bij wie iedereen terecht kan met vragen over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. 
  • De termijn voor het afhandelen van een Woo-verzoek wordt maximaal 4 weken, met een mogelijke verlenging van 2 weken. 
  • Ook documenten met persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren moeten in geanonimiseerde vorm worden betrokken. 
  • Een Wob-verzoek moet elektronisch kunnen worden ingediend. 
  • Bestuursorganen moeten maatregelen treffen om de duurzame toegankelijkheid van digitale documenten te borgen als randvoorwaarde om uitvoering te geven aan openbaarheid. 
  • Er geldt een inspanningsverplichting om informatie over beleid actief openbaar te maken (art. 3.1 Woo, oude art. 8 Wob).

Het grote verschil tussen de Woo en de Wob betreft de actieve openbaarmaking van documenten behorende tot 11 informatiecategorieën via het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Deze verplichting treedt nog niet in werking en zal de komende jaren stapsgewijs worden ingevoerd indien PLOOI* operationeel komt. 

Deel via:

‘Een extra stap zetten, meedenken en adviseren over verbeteringen waar jouw burger nog beter mee wordt geholpen’

Ralf Martens, Team lead Services
pinkroccade_Ralf_Martens_163_AS (1).png (1)