Direct naar de content
icon search white
Wet open overheid

De Wob is op 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo)

Er moet de komende jaren meer soorten overheidsinformatie actief openbaar worden gemaakt. Omdat dit veel werk en aanpassing van systemen kost, gebeurt dit in kleine stapjes.

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is vastgelegd welke informatie de overheid openbaar moet maken en waarom andere informatie niet openbaar gemaakt mag worden. De Wob is op 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Gemeenten krijgen na het inwerkingtreden van de Wet open overheid te maken met belangrijke nieuwe verplichtingen.

Het doel van de Woo is een transparante overheid, welke actief informatie openbaar maakt. Met dit doel kan het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter worden gediend. Daarom kent de Woo de verplichting om bepaalde categorieën informatie actief openbaar te maken. Een fundament voor actieve openbaarmaking is dat de informatiehuishouding van overheidsorganisatie op orde is.

Het vervangen van de Wob door de Woo betekent niet dat de Wob-verzoeken tot het verleden behoren. Ook onder de Woo bestaat nog steeds de mogelijkheid om openbaarmaking van informatie. Geen Wob-verzoek meer, maar een Woo-verzoek. De Woo voegt een aantal nieuwe zo genoemde uitzonderingsgronden toe. De specifiek voor milieu-informatie geldende uitzonderingsgronden worden veralgemeniseerd. Persoonlijke beleidsopvattingen in documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad hoeven in beginsel niet openbaar te worden gemaakt, tenzij het gaat om documenten ten behoeve van de formele bestuurlijke besluitvorming door het college van burgmeester en wethouders, een burgemeester en een wethouder. Persoonlijke beleidsopvattingen in die documenten moeten straks in beginsel wél in niet tot personen herleidbare vorm openbaar worden gemaakt.
Net als de Wob, bevat de Woo regels over passieve openbaarmaking, wat wil zeggen dat er op verzoek openbaarheid wordt geboden. De grootste verandering tussen de Wob en Woo zitten niet in dit gedeelte van de wet. Het blijft dus mogelijk om een verzoek om openbaarmaking in te dienen en dat verzoek moet worden ingewilligd (waarbij de uitzonderingsgronden natuurlijk gelden). Daar zit wel wat aanscherping in ten opzichte van de Wob, waarbij de manier van indiening, de termijnen bij een te algemeen verzoek en de beslistermijn anders zijn gesteld.

Nieuw in de Woo is de actieve openbaarmaking, wat wil zeggen dat een gemeente proactief documenten openbaar moet maken. In de Woo is niet alleen een inspanningsverplichting tot actieve openbaarmaking opgenomen, maar ook een voorgeschreven termijn waarbinnen een gemeente op eigen beweging documenten openbaar moeten maken. Dat was anders onder de Wob, waar gemeenten meer ‘vrijheid’ hadden over wat wel en wat niet proactief gepubliceerd werd.

Bij ruim twee-derde van het totaal aantal Wob-verzoeken werd de wettelijke termijn van twee maanden overschreden. Deze overschrijding neemt de laatste jaren alleen maar toe. iOpenbaar maakt het publicatieproces voorspelbaar en daardoor wordt het mogelijk om tijdig te voorzien in de beantwoording van verzoeken van jouw burgers of ondernemers. Dat is waar iOpenbaar voor staat, anonimiseren met focus op gemeentelijke processen.

Vraag een demo aan

Wil je in de praktijk zien hoe wij jouw organisatie met iOpenbaar kunnen ontzorgen? Vraag nu vrijblijvend een demo aan.

Deel via:

‘Een extra stap zetten, meedenken en adviseren over verbeteringen waar jouw burger nog beter mee wordt geholpen’

Ralf Martens, Team lead Services
pinkroccade_Ralf_Martens_163_AS (1).png (1)