Direct naar de content
icon search white
2 oktober 2019 - Nieuws

Samen op weg naar Common Ground!

Vanuit de Common Ground-beweging wordt er enthousiast aan de weg getimmerd, zo bleek ook tijdens het druk bezochte Fieldlab in september.

Samen met gemeenten, ketenpartners en VNG Realisatie werkt ook PinkRoccade Local Government hier volop aan mee! Als ontdekker door te participeren in Fieldlabs en het samen met gemeenten uitvoeren van proof-of-concepts. Als kennispartner door de inbreng van ervaringskennis op het gebied van het gemeentelijk domein, architectuur, standaardisatie en migratie. Als productontwikkelaar door zich samen met gemeenten voor te bereiden op de uitbreiding en aanpassing van het portfolio.

 

Gert Jan van der Kooij, Architect bij PinkRoccade Informatievoorziening, vertelt jullie graag hoe PinkRoccade samenwerkt met al deze verschillende partijen om stappen te zetten naar Common Ground.

Beweging met energie
Het enthousiasme rondom Common Ground en de energie die dit vrij maakt, is mooi om te mogen ervaren. Het herinnert mij aan de introductie van de ‘Dikke Vette Midoffice’ nu ruim 10 jaar geleden. Een initiatief gericht op webpresence en de eerste stappen in digitale dienstverlening dat eveneens veel energie los maakte bij betrokken partijen en dat gemeenten in het afgelopen decennium ook veel heeft gebracht.

De tijd was toen om meerdere redenen nog niet rijp voor directe bevraging bij de bron, vandaar de gekozen ontkoppeling van gegevens op basis van een Gegevensmagazijn. Nu is het tijd om weer een volgende stap te zetten om gezamenlijk het gemeentelijk systeemlandschap te vereenvoudigen. Dat gaat alle betrokken partijen weer verder brengen, zoals een opvolgende beweging dit over 10 tot 15 jaar weer zal doen. De voortdurend technologische ontwikkelingen en de opvolging van deze bewegingen is wat ons vak in het gemeentelijk domein ook zo mooi maakt!

Samen ontdekken we de weg naar Common Ground
Vanuit de verschillende geledingen neemt PinkRoccade onder andere deel aan de initiatiefgroep van het Groeipact Common Ground, marktconsultaties, programma Haal Centraal en de API Fieldlabs. Daarnaast voeren we samen met gemeenten Proof-of-Concepts uit en zijn we met gemeenten in gesprek over de belangrijke rol van Kwartiermaker bij de totstandkoming van nieuwe producten om zo de transitie naar Common Ground en het werken met API’s mogelijk te maken. Samen ontdekken we zo de weg naar Common Ground, met oog voor de juiste timing en met respect voor elkaars verantwoordelijkheden en belangen.

Deelname Groeipact Common Ground
Om de visie van Common Ground te realiseren moeten gemeenten, ketenpartners en leveranciers samen optrekken. Hiervoor is ook door ons in een vroeg stadium het Groeipact Common Ground ondertekend. Common Ground werkt aan het scheiden van gegevens van applicaties/werkprocessen en deze meervoudig te gebruiken bij de bron. De transitie van de huidige GEMMA-architectuur naar deze nieuwe basisprincipes is complex en vraagt om focus én commitment van alle betrokken partijen voor langere tijd.

Het groeipact Common Ground zet die vereiste samenwerking kracht bij. Samen met VNG Realisatie en enkele andere betrokken partijen maakt PinkRoccade deel uit van de zogenaamde ‘Initiatiefgroep’. Vanuit deze groep wordt vanuit bestuurlijk perspectief gewerkt aan thema’s als Samenwerkingsvormen, Eindplaat Common Ground, Transitiestrategie & Roadmap, Standaardisatie en, niet onbelangrijk, de Governance van de realisatie en transitie.

Marktconsultaties Transitiestrategie en Gegevenslandschappen
De transitie van het huidige applicatie- en gegevenslandschap naar Common Ground is een grote operatie. Veel groter dan dat deze ooit was bedacht voor bijvoorbeeld de Operatie BRP. Hoe ziet de eindplaat er uit en langs welke plateaus komen we hier? We staan gezamenlijk voor een complexe operatie, zowel vanuit de inhoud als vanuit de governance. Om deze redenen heeft VNG Realisatie enkele gemeenten, ketenpartners en marktpartijen gevraagd een review uit te voeren op de eerste versie van de Meerjarige Transitiestrategie Common Ground. Op basis van alle ontvangen reacties wordt door VNG Realisatie momenteel een verbeterde versie van de Meerjarige Transitiestrategie uitgewerkt.

Een andere marktconsultatie waar PinkRoccade aan heeft deelgenomen, betreft de nadere uitwerking van het Gemeentelijk Gegevenslandschap. Voor de invulling van Common Ground is het van groot belang dat alle betrokken partijen een scherp beeld krijgen bij de informatiearchitectuur, de hierin onderkende componenten en de functionaliteiten zoals deze door betreffende componenten worden ingevuld.

Op basis hiervan kan door VNG Realisatie, gemeenten, ketenpartners en marktpartijen worden bepaald welke ontwikkelinspanningen door wie gedaan moeten worden, wat het beste moment is om deze op te pakken, welke standaarden hiervoor gelden en welke afhankelijkheden er zijn. Het rapport Gemeentelijk Gegevenslandschap is van belang voor de uitwerking van de eerdergenoemde Eindplaat en de Transitiestrategie langs verschillende plateaus.

Programma Haal Centraal
Haal Centraal is een programma van de G5 gemeenten en VNG Realisatie, het Kadaster, de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). De Haal Centraal API-standaarden zorgen ervoor dat gemeenten efficiënter en effectiever gebruik kunnen maken van basisgegevens in hun primaire processen en passen naadloos in de visie van Common Ground. PinkRoccade is direct betrokken bij het opstellen van de specificaties en het testen van de eerste Haal Centraal API standaard: Haal Centraal BRP bevragen. Samen met gemeenten zal deze BRP API eerst geïmplementeerd worden op het Gegevensmagazijn. Op het moment dat RvIG de BRP API implementeert en landelijk aanbiedt, schakelen we hier direct op over. Dat is één van de voordelen van het werken met moderne standaarden en een flexibel API Management-systeem.

API-Labs en Fieldlabs Common Ground
Vanuit Common Ground worden regelmatig API-Labs en Fieldlabs georganiseerd. Op deze sfeervolle dagen wordt enthousiast gewerkt aan het ontwikkelen en testen van de verschillende Common Ground-API’s. Wij hebben onder andere mee gedaan met het beproeven van de Bevraging BRP-API vanuit iBurgerzaken en de Zaakgericht Werken-API’s vanuit iZaaksuite en iParticipatie. Samen met gemeenten is tijdens het laatste Fieldlab ook een aanzet gemaakt met de uitwerking van de usecase Digitale Geboorteaangifte. In deze fase verkennen we voornamelijk nog de nieuwe mogelijkheden, toetsen we de volledigheid van de API’s en bepalen we de impact die het heeft om de bestaande standaarden te vervangen. Dit alles ter voorbereiding op de transitie die ons te wachten staat.

API Proof-of-Concept
Om de principes van Common Ground te toetsen en om te bepalen welke componenten en functionaliteiten nodig zijn in deze nieuwe wereld, hebben we samen met onder andere het Servicecentrum Drechtsteden een uitgebreide Proof-of-Concept uitgevoerd. Gezamenlijk hebben we verkend hoe we volgens de visie van Common Ground en de richtlijnen van het Kennisplatform API’s van Geonovum de REST API’s gaan realiseren. Samen met het Servicecentrum Drechtsteden hebben we een viertal API-patronen succesvol geïmplementeerd en hebben we aspecten als API Management, autorisatie en authenticatie samen verkend en nader uitgewerkt.

De eerste Kwartiermakersessies zijn gestart maar aanmelden kan nog!
Op basis van deze ervaringen en inzichten zijn we nu in gesprek met Kwartiermakers om de eerste API’s in productie te nemen. In twee Round Table sessies hebben de Kwartiermakers besloten dat de eerste prioriteit ligt bij de Haal Centraal BRP API en de KvK API.

Heb je ook interesse om deel te nemen in de Kwartiermakersgroep? En wil je deze Common Ground API’s in productie gaan nemen? Neem dan contact op met Eric Peters.

Deel via: