Direct naar de content
icon search white
26 november 2020 - Nieuws

iLogboek is Live

Bij de eerste kwartiermakers heeft de implementatie van iLogboek plaats gevonden. Een mooi moment voor alle betrokkenen en de gemeenten met wie iLogboek in co-creatie is ontwikkeld. Het belang van een oplossing als iLogboek binnen je organisatie wordt steeds groter en daarom willen we hier toch nog even bij stil staan en jullie aandacht hiervoor vragen. 

iLogboek zorgt voor centrale en geautomatiseerde registratie en ontsluiting van persoonsbevragingen, conform de privacy en AVG eisen. Hierdoor wordt het verzamelen van de benodigde registraties sterk vereenvoudigd. Je gemeente heeft zo een kwalitatief hoog en actueel overzicht van bevragingen en registraties.

Standaardisatie Logging
VNG Realisatie ontwikkelt een nieuwe standaard voor Logging, die hopelijk in december nog definitief vastgesteld wordt. Wij zijn betrokken bij de ontwikkeling van deze standaard gezien de relevantie hiervan voor iLogboek.

Wanneer organisaties hun gegevens loggen kunnen zij de persoonsgegevens verwerken, conform de verplichting uit de Uitvoeringswet AVG. Daarbij tonen zij aan dat een verwerking van persoonsgegevens aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals: rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid. Standaardisatie van de vastlegging van verwerkingen is van belang om de eenduidigheid en toegankelijkheid van deze gegevens te borgen.

Binnen iLogboek is deze standaard al opgenomen. Daarmee is de weg vrij gemaakt om alle applicaties in het gemeentelijk landschap die Logging genereren en dat nog versnipperd opslaan aan te sluiten op iLogboek. De standaard API specificatie maakt het voor alle partijen mogelijk om eenvoudig aan te sluiten. Natuurlijk staan wij al in contact met derden leveranciers hierover.

Combinatie Logging en Verwerkingsregister
Ook heeft VNG Realisatie net als wij aangegeven dat het verwerkingsregister en logging met elkaar verbonden zijn. Het is namelijk belangrijk dat een burger inzage krijgt bij welke registratie uit het Verwerkingsregister de opgevraagde logging hoort. Dit bekrachtigt de keuzes die wij samen met onze kwartiermakers hebben gemaakt in de ontwikkeling van iLogboek.

Kies voor de route Privacy & Security binnen ons nieuwe platform iConnect
Met iLogboek worden alle persoonsbevragingen automatisch op het iConnect gegevensmagazijn en de GBA-V vastgelegd. Hieronder vallen alle raadplegingen binnen Makelaar Gegevens, de iNzicht Gegevensviewer en de bevragingen door applicaties zoals zaaksystemen, belastingen en anderen. Daarnaast wordt vastgelegd waar de persoonsgegevens van een burger binnen gemeentelijke processen gebruikt worden. Al deze vastleggingen worden op een eenduidige wijze vormgegeven. Inclusief de naam van de betreffende registratie en de bijbehorende doelbinding.

Neem voor interesse of vragen over iLogboek gerust contact met ons op
Hiervoor mag je bellen of mailen met je Accountmanager.
Thomas van Son | 06 295 282 10
Willem Schepers | 06 149 456 27
Jochem Lam | 06 147 290 40

Deel via:

‘Samen met de klant komen tot een optimale ondersteuning van processen en diensten geeft me energie.’

Ton Timmermans, Product Owner Gegevensmanagement
Ton Timmermans website.png