Direct naar de content
icon search white
27 mei 2024 - Blogs

Wat wij nu al weten van het onderhandelingsakkoord

Net als jij lazen wij het onderhandelingsakkoord. Het resultaat van maanden onderhandelen tussen de PVV, VVD, BBB en NSC. Dit akkoord op hoofdlijnen geeft een inkijkje in welke stappen we de komende kabinetsperiode kunnen verwachten. Bepaald beleid wordt doorgezet en op sommige beleidsterreinen wordt er stevig ingegrepen. Het is geen verrassing dat dit onder meer op de terreinen migratie en klimaat is. Niet alles van het hoofdlijnenakkoord is natuurlijk relevant voor jou en ons. Wij zetten op een rijtje wat wij nu weten en in welke context wij dit plaatsen

Het onderwerp migratie heeft verschillende gevolgen voor gemeenten

Zo wordt het gemeenten niet meer toegestaan om via de Huisvestingswet een voorrangsregeling te hanteren. Gemeenten hebben nu nog de ruimte om statushouders een voorrangspositie te geven. Deze restrictie hangt samen met andere ingrepen die migratie moeten ontmoedigen. Bijvoorbeeld beperkingen op nareizen. Zo wordt het voor een asielstatushouder moeilijker om gezingsleden naar Nederland te halen. Ook wordt het niet meer mogelijk om een asielvergunning voor onbepaalde tijd te krijgen en de voorwaarden voor een dergelijke vergunning voor bepaalde tijd worden strikter. Als het dit kabinet lukt om alle voorstellen door te voeren verwachten zij hiermee ook 100 miljoen euro op jaarbasis te besparen op uitkeringslasten voor gemeenten. Buiten dat worden gemeenten ook verplicht om het onderwerp Holocaust en de slachtoffers daarvan te behandelen in inburgeringsprogramma’s. Dit zijn vooral gevolgen die gemeenten zullen merken, of er ook softwarematige aanpassingen nodig zijn volgen wij natuurlijk op de voet.

Bestrijding van kinderarmoede en bestaanszekerheid is een speerpunt

Dit onderwerp was tijdens de verkiezingen al een groot thema. Zo ook tijdens de onderhandeling van dit hoofdlijnenakkoord. Zo wordt de doelstelling uitgesproken kinderarmoede niet verder te laten groeien. Ook worden er bepaalde knelpunten genoemd, waar de aanpak nog niet voor vaststaat. Een zogenaamde knelpuntenaanpak wordt opgezet. Onder meer het doortrekken van voorgenomen vereenvoudigingen van het toeslagenstelsel is hier onderdeel van. Ook de bevriezing van de afbouw van de dubbele heffingskorting wordt genoemd. Dit betekent een netto hogere uitkering voor gezinnen. Wat de impact is op de eenverdienersproblematiek en voorgenomen oplossingen is niet duidelijk.

Zorg en ondersteuning is een belangrijk onderwerp

Preventie wordt meer centraal geregeld dan het nu is. Dit gaat over sport en bewegen, om de algemene gezondheid te verbeteren, gezondheidsverschillen te verkleinen. Om hiermee de zorgvraag te beheersen. Er lijkt niet ingegrepen te worden in de Wet maatschappelijke ondersteuning, wel wordt er geïnvesteerd in betere ouderenzorg. Bijvoorbeeld voor betere zorg- en verpleegplekken voor ouderen. Niet perse meer plekken. Het nieuwe kabinet wil de uitvoering van de hervormingsagenda jeugd. Dit betekent onder meer dat er een nieuwe aanpak van de gesloten jeugdzorg komt. Waarbij de inzet is om de gesloten jeugdzorg versneld af te bouwen. Het aantal uithuisplaatsingen wordt verminderd en de rechten van kinderen en ouders verbeterd. Of de voorgenomen eigen bijdrage voor jeugdzorg er dan ook komt is nog niet zeker.

Technologie speelt ook een rol bij goed bestuur en een sterke rechtstaat

Het nieuwe kabinet wil de  bereikbaarheid van overheidsorganisaties voor burgers verbeteren. Dit zijn veel praktische punten als opening van loketten, maar vergeet hierbij digitale bereikbaarheid ook niet. Van gemeenten wordt meer hulp hierbij gevraagd voor mensen die hier minder handig in zijn. Aan ons de schone taak dit zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken. Daarnaast zullen wij de volgende onderwerpen met belangstelling volgen.  De ontwikkeling van een wetenschappelijke standaard voor het gebruik van modellen en algoritmes. Beide moeten openbaar en navolgbaar zijn. Ook richtlijnen voor het gebruik van AI heeft onze aandacht.

Er zijn meer dingen die niet

Het is goed gebruik dat de Tweede Kamer na val van een kabinet bepaald wat de controversiële onderwerpen zijn. Onderwerpen worden dan pas weer opgepakt als de plannen van een nieuw kabinet bekend zijn. Als de onderwerpen niet in het beleid van het nieuwe kabinet passen, kan het ook zijn dat de plannen niet doorgaan. Er is op dit moment niet duidelijk wat er nu gaat gebeuren met de Participatiewet in balans. In het hoofdlijnenakkoord wordt hier niet op in gegaan. Ditzelfde geldt voor de Wet aanpak meervoudige problematiek in het Sociaal Domein. Deze laatste is controversieel verklaard en de Participatiewet in balans formeel nog niet ingediend. Ook dit volgen wij natuurlijk op de voet.

We houden je op de hoogte en melden de relevante ontwikkelingen aan je

Als je dus geregeld onze nieuwsbrief leest, ben je altijd op de hoogte. Natuurlijk zorgen wij er ook voor dat onze applicaties altijd aan de geldende wet- en regelgeving voldoen. In die zin zijn de maanden na een nieuw regeerakkoord altijd interessant voor ons.

Deel via:

‘Software moet de mens centraal stellen’

Robin Hutten, Businessanalist CiVision Samenlevingszaken
Robin Hutten - PinkRoccade Samenlevingszaken