Direct naar de content
icon search white
20 oktober 2020 - Nieuws

iOpenbaar: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

De intreding van de Wet open overheid (Woo) en Wet elektronische publicaties (Wep) gaan zorgen voor een toename in digitaal te publiceren documenten. Uiteraard moeten deze documenten vrij zijn van (privacy) gevoelige gegevens. Zonder automatische oplossing anonimiseren van documenten is een tijdrovende en intensieve klus. Telkens eenzelfde woord doorstrepen met zwarte markering is monnikenwerk!

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is een wet die als doel heeft de overheid transparanter te maken. De wet geeft regels over het actief openbaar en toegankelijk maken van overheidsinformatie en moet ervoor zorgen dat deze informatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Ook dient deze wet als vervanging voor de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de invoering van de Woo zoals die nu door de Tweede Kamer is aangenomen, wordt het voor bestuursorganen minder gemakkelijk een informatieverzoek te weigeren. Een voorbeeld betreft de zogenaamde “persoonlijke beleidsopvattingen”. Onder de Woo moeten verzoekers, als het gaat om persoonlijke beleidsopvattingen, inzicht kunnen krijgen in feiten, de overwogen voor- en nadelen, de kansen, risico’s en de overwogen alternatieven. Deze verandering zal zorgen voor een groter aantal in te willigen verzoeken.

Wet elektronische publicaties

Op 1 januari 2021 gaat de Wet elektronische publicaties (Wep) van kracht. Deze wet verplicht onder andere gemeenten om alle officiële publicaties online te zetten via officielebekend-makingen.nl. Daardoor wordt het voor burgers mogelijk om op één plaats alle bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de (lokale) overheid te raadplegen. Deze wet heeft als doel om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. Zij worden geïnformeerd over deze besluiten zodat ze tijdig hun recht van inspraak kunnen uitoefenen.

Automatisch anonimiseren van dossiers

iOpenbaar is onze nieuwe oplossing voor het automatisch anonimiseren van gevoelige gegevens. De slimme algoritmes van iOpenbaar scannen iedere pagina, waarna alle privacygevoelige informatie gemarkeerd wordt. Een gebruiker kan markeringen toevoegen of verwijderen waarna een nieuwe versie van het document opgeslagen wordt. De anonimisering is in de geanonimiseerde versie onomkeerbaar en zal door niemand te herleiden zijn. Doordat iOpenbaar een lerend vermogen heeft wordt de anonimisering steeds effectiever. Het controleproces voor te publiceren documenten zal zo van een kwantitatief proces veranderen in een kwalitatief proces. iOpenbaar neemt zo het monnikenwerk voor zijn rekening!

iOpenbaar.jpg

Snelle afhandeling van verzoeken

iOpenbaar zorgt ervoor dat een gemiddeld Wob verzoek 5 maal zo snel afgehandeld wordt zodat er aanzienlijk meer tijd overblijft om andere werkzaamheden te verrichten. Uit onderzoek blijkt dat een gemeente jaarlijks gemiddeld 20 Wob-verzoeken krijgt. Bij ruim twee-derde van het totaal aantal Wob-verzoeken wordt de wettelijke termijn van twee maanden overschreden. Deze overschrijding lijkt de laatste jaren alleen maar toe te nemen. iOpenbaar maakt het publicatieproces van jouw gemeente voorspelbaar en daardoor wordt het mogelijk om tijdig te voorzien in de beantwoording van verzoeken van jouw burgers of ondernemers.

Plug & Play

iOpenbaar is klaar voor gebruik. Alle standaard algoritmes zijn ingericht waarmee privacy gevoelige informatie direct onleesbaar gemaakt wordt. Tijdens het gebruiken van iOpenbaar wordt het ingebouwde woordenboek verder uitgebreid zodat iOpenbaar steeds beter wordt. Op afstand werken is een ontwikkeling die de noodzaak naar een volledig digitaal dossier én proces om te anonimiseren groter maakt.

iOpenbaar kan jouw gemeente helpen de toename in te anonimiseren documenten makkelijker te maken. Samen met onze kwartiermaker-gemeenten spelen we tijdig in op de ontwikkelingen in wet- & regelgeving. Zo ben je op tijd klaar voor de toenemende vraag naar te publiceren dossiers en documenten.

Nieuwsgierig geworden? Ralf Martens (Product Champ) vertelt je graag hoe iOpenbaar jou kan helpen makkelijk te voldoen aan de Woo en Wep. Neem contact op met Ralf via 06-46093273 of Ralf.Martens@PinkRoccade.nl

Deel via:

‘Digitale dienstverlening moet uitmuntend zijn, ónze oplossingen geven het beste voorbeeld.’

Jaap van Dijk, Managing Director Proces & Services
Pink_Roccade_Jaap_van_Dijk_4255_AS-min.png