Direct naar de content
icon search white
24 november 2021 - Nieuws

SOR-experts Ruud Kathmann en Geert-Jan Ketelaar over hun kijk op de SOR - deel 1

Als ICT-partner voor de lokale overheid hecht PinkRoccade veel waarde aan onderlinge kennisdeling over de Samenhangende Objectenregistratie (SOR). Daarom faciliteren wij met speciale SOR-experttafels in kennis, nieuws, informatie en discussiepunten. Melissa Frederiks en Rudy Boonman interviewden SOR-experts Ruud Kathmann (de Waarderingskamer) en Geert-Jan Ketelaar (gemeente Almelo) in een vierluik over hun deelname en inzichten naar aanleiding van deze experttafels. In dit eerste deel lees je meer over hun aanleiding om hieraan deel te nemen.

Ruud, waar houd jij jezelf in jouw rol vanuit de Waarderingskamer mee bezig in het kader van de SOR?

Ruud: “Wij zijn primair bezig met goede taxaties, want daar is de WOZ voor in het leven geroepen. Goede taxaties hangt samen met goede gegevens. En daarom kijken we nadrukkelijk naar de samenwerking in het geo-domein om doelmatigheid van controle en verbeterprocessen van geo-informatie te optimaliseren. Maar ook om kwaliteitsprocessen te verbeteren. Dus aan de ene kant houd ik mij bezig met de kwaliteitszorg. Aan de andere kant met naar de toekomst kijken: nauw samenwerken met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), VNG Realisatie en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).”


Geert-Jan, je neemt op persoonlijke titel deel aan de SOR-experttafel die wij een aantal keer per jaar organiseren. Wat is voor jou de aanleiding om hieraan deel te nemen?

Geert-Jan: “Ik vind het vooral heel interessant om kennis op te halen bij de beheerders die aan tafel zitten over de verschillende domeinen, thema’s en onderwerpen. In ons team beheren we de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en dat doen we in een keten. Maar wij beheren alleen het stukje BAG. We hebben er in de hele keten voordeel van als we de keten goed beginnen én goed afsluiten. Want als wij dingen in de BAG niet goed registreren, dan heeft bijvoorbeeld ons belastingkantoor er ook last van. Zij moeten dan opnieuw registreren en informatie ophalen. Dat ketendenken hoor ik nog niet zoveel. Op dit gebied wil ik graag kennis ophalen en kijken wat we daar met elkaar aan kunnen doen.

Ik was ook heel benieuwd naar andere partijen in de SOR-expertgroep, zoals het Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH)-domein, Beheer Openbare Ruimte (BOR), WOZ, het Kadaster, GEO. Al die domeinen moeten ergens bij elkaar gaan komen. Daar ligt de uitdaging, maar dat vind ik tegelijkertijd ook bijzonder interessant. Om mijn verhaal te vertellen vanuit de gemeenten: het belang vanuit de overheid, de inwoner en belanghebbenden. En ook voor mezelf om kennis op te halen en te bespreken wat we met elkaar daaraan kunnen doen.”

En Ruud, wat is voor jou de reden dat je aan tafel zit?

Ruud: “De Waarderingskamer kijkt vanuit één perspectief naar de geo-informatie. Wij hebben toch een beetje die WOZ-oogkleppen op. En we willen vanuit dat WOZ-belang een betere kwaliteit van gegevens door meer samenhang. Die samenhang zit voornamelijk in bredere ketens. Als wij onze inbreng optimaal willen leveren, willen we ook inzicht hebben in andere ketens. Bijvoorbeeld op het gebied van de BOR en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Ruud Kathmann, de Waarderingskamer

‘Juist door met dit soort discussies mee te doen, kun je door het WOZ-proces verzamelde en gebruikte gegevens in perspectief zien. En kijken of er voor de verschillende ketens dezelfde oplossingen zijn.’


Juist door met dit soort discussies mee te doen, kun je door het WOZ-proces verzamelde en gebruikte gegevens in perspectief zien. En kijken of er voor de verschillende ketens dezelfde oplossingen zijn. Of dat we op dezelfde manier de samenwerking kunnen stimuleren, kwaliteitsverbeteringen kunnen aansporen met inbreng van belanghebbenden, et cetera. Dan hoor ik graag de ervaring van anderen en zie dat er vrij veel samenhang en overeenstemming is. Maar ook dat we veel meer profijt moeten trekken van het uitwisselen van ervaringen. Ook over de domeinen heen.”

In het tweede deel van dit vierluik vragen we Ruud Kathmann en Geert-Jan Ketelaar wat voor gemeenten het grootste voordeel is van de SOR. Je leest hier volgende week meer over.

Deel via: